Søg
Close this search box.

Vilkår og betingelser

Definitioner:

I disse generelle vilkår og betingelser for TIC Danmark ApS (i det følgende benævnt “vilkår og betingelser”) forstås følgende:

 1. a) TIC Danmark ApS;
  b) Kunde: Enhver juridisk person eller ethvert partnerskab, der indgår en aftale med TIC Danmark ApS, forhandler om indgåelsen heraf, anmoder om et tilbud, eller over for hvem TIC Danmark ApS udfører en (juridisk) handling;
  c) Aftale: Enhver aftale (herunder enhver (rets)handling i forbindelse med forberedelse og/eller gennemførelse af denne aftale), der er indgået mellem TIC Danmark ApS og kunden – herunder, men ikke begrænset til aftaler, hvor kunden bestiller TIC Danmark ApS til at levere tjenesteydelser; til
  d) Åbne kurser: Af TIC Danmark ApS udbudte kurser, uddannelser samt andre læringsaktiviteter og programmer fra TIC Danmark ApS, hvortil tilmelding sker på individuel basis;
  e) In company-kurser: Kurser, uddannelser samt andre læringsaktiviteter og programmer, som TIC Danmark ApS (udelukkende) tilbyder kunden;
  f) Tjenester: Alle ydelser eller aktiviteter i bredeste forstand, der er genstand for en aftale – herunder, men ikke begrænset til kurser, uddannelser (herunder åbne kurser og in company-kurser), træning, skræddersyede kurser, lærings- og udviklingsprogrammer, talent-, team- og MD-programmer, rådgivning om struktur og (lærings)kultur, coaching og intervention – alt dette inkl. udlevering af kursus- og uddannelsesmateriale samt adgang til digitale læringsplatforme;
  g) Medarbejder: Enhver juridisk enhed eller fysisk person – uanset om denne er ansat af TIC Danmark ApS eller ej – der har til opgave at udføre aftalen eller tjenesterne på vegne af TIC Danmark ApS.

Artikel 1 – Generelt

 1. Disse vilkår og betingelser danner grundlag for alle aftaler og tjenester og gælder for alle dermed forbundne handlinger – enten juridiske eller øvrige – som udføres af TIC Danmark ApS og kunden, herunder tilbud og fakturaer.
 2. TIC Danmark ApS udelukker udtrykkeligt anvendelsen af eventuelle (generelle) vilkår og betingelser eller bestemmelser fra kunden.
 3. Hvis der er indgået aftale med mere end én kunde, er hver enkelt kunde solidarisk ansvarlig for at overholde samtlige forpligtelser, som kunden er underlagt i henhold til aftalen og dens betingelser.
 4. Eventuelle ændringer eller tilføjelser til disse vilkår og betingelser og/eller aftalen gælder kun, hvis og i det omfang de er blevet registreret skriftligt af TIC Danmark ApS og gælder udelukkende for den pågældende aftale.
 5. I modsætning til bestemmelserne i §§ 7:404, 7:407, stk. 2 og 7:409 i den hollandske civillovbog skal alle aktiviteter – uanset om opgaven er givet med henblik på en bestemt person – godkendes og udføres af TIC Danmark ApS, og de administrerende direktører og selskabets ansatte vil ikke være personligt forpligtede eller ansvarlige, og den opgave, der er givet til TIC Danmark ApS, vil ikke ophøre som følge af deres død, værgemål, betalingsstandsning eller konkurs.
 6. Ved accept af disse vilkår og betingelser accepterer kunden også, at disse vilkår og betingelser finder anvendelse for fremtidige aftaler, tjenester, tilbud og fakturaer.
 7. TIC Danmark ApS værner om privatlivets fred. Ved accept af disse vilkår og betingelser erklærer kunden at have forstået og accepterer erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger fra Zuidema-koncernen, som TIC Danmark ApS er en del af.

 

Artikel 2 – Tilbud og indgåelse af aftaler

 1. Tilbud afgivet af TIC Danmark ApS er uforpligtende, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet. Kunden kan ikke opnå nogen rettigheder på baggrund af åbenlyse skrivefejl og/eller fejl i tilbuddet.
 2. En aftale mellem TIC Danmark ApS og kunden vil kun blive indgået, hvis og i det omfang:
  a) TIC Danmark ApS har modtaget et af kunden underskrevet tilbud fra TIC Danmark ApS;
  b) TIC Danmark ApS skriftligt har accepteret en tilmelding eller opgave fra kunden.
 3. Ændringer af eller tilføjelser til disse vilkår og betingelser eller en aftale samt (mundtlige) aftaler og/eller løfter fra (ansatte hos) TIC Danmark ApS er kun gyldige, hvis de er blevet accepteret skriftligt af TIC Danmark ApS.

Artikel 3 – Priser og prisændringer

 1. Medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt, er priserne for TIC Danmark ApS’ tjenester:
 1. baseret på de lønninger, lønomkostninger samt sociale og statslige afgifter eller skatter, der er gældende på tidspunktet for tilbuddets udarbejdelse eller aftalens indgåelse;
 2. eksklusive rejse- og opholdsudgifter.
 3. eksklusive forsendelses- og materialeomkostninger;
 4. eksklusive udgifter til leje af audiovisuelt udstyr, brug af online og offline læringsplatforme, analyseværktøjer, analyse- og ledelsesinformation samt (interaktive) læringstabeller;
 5. eksklusive udgifter til leje af lokaler;
 6. eksklusive udgifter til ophold for trænere og deltagere, medmindre andet er angivet;
 7. eksklusive moms.
 1. I modsætning til bestemmelserne i stk. 1 omfatter åbne kurser de omkostninger, der er nævnt i litra c), d) og f).
 2. TIC Danmark ApS er berettiget til at ændre priserne som følge af markedsudviklingen, stigninger i en eller flere af de i stk. 1, litra a) nævnte omkostningsfaktorer, force majeure eller uforudsete omstændigheder, selv om priserne er blevet bekræftet skriftligt, forudsat at der er gået mere end 3 måneder mellem aftalens indgåelse og aftalens ikrafttrædelsesdato.

Artikel 4 – Fakturering

 1. Betaling skal ske senest 28 dage efter fakturadatoen, uden at dette berører TIC Danmark ApS’ ret til at kræve forudbetaling efter eget skøn.
 2. Alle beløb, der opkræves hos kunden, skal betales uden rabat eller fradrag. Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning.
 3. I tilfælde af manglende eller ufuldstændig betaling inden for den i stk. 1 nævnte frist vil kunden være i restance, uden at der kræves varsel om restance, og kunden skal betale en kontraktmæssig rente på det udestående beløb svarende til den lovbestemte handelsrente, der gælder i Holland på det pågældende tidspunkt, plus et tillæg på 3 %.
 4. Alle omkostninger, som TIC Danmark ApS pådrager sig i forbindelse med inddrivelse af de beløb, som kunden skylder TIC Danmark ApS, afholdes af kunden. Udenretslige omkostninger, (herunder en rimelig godtgørelse for den tid, som TIC Danmark ApS har brugt på at inddrive beløbene), fastsættes til mindst 15 % af det skyldige hovedbeløb (herunder de i artikel 4.3 anførte renter) – dog mindst 250,00 EUR, uden at det berører TIC Danmark ApS’ ret til at kræve de faktiske omkostninger, såfremt disse viser sig at være højere.
 5. Fakturaer i forbindelse med aftalen vil blive sendt til kunden 2 uger før den første dag af det aftalte kursus. Hvis der sker ændringer i aftalen, som anført i artikel 6 og 7, faktureres det beløb, der er omhandlet i stk. 6 og 4 i disse artikler, 2 uger før den aftalte dato for den første dag af kurset.

 

Artikel 5 – Force majeure, TIC Danmark ApS

 1. Der foreligger force majeure, hvis TIC Danmark ApS på grund af en omstændighed, som TIC Danmark ApS ikke har indflydelse på, forhindres i helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser over for kunden, eller hvis TIC Danmark ApS ikke med rimelighed kan kræves opfyldelse af sine forpligtelser, uanset om denne omstændighed kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse eller ej. Disse omstændigheder omfatter også epidemier, pandemier, naturkatastrofer, alvorlige forstyrrelser eller afbrydelser i TIC Danmark ApS’ virksomhed (f.eks. strejker og ekstraordinært fravær) eller utilstrækkelig tilgængelighed af trænere og konsulenter, kontraktbrud eller forsinkelse fra TIC Danmark ApS’ (ansatte hos) leverandører og (ansatte hos) tredjeparter, som TIC Danmark ApS har engageret i forbindelse med aftalens opfyldelse, eller deres personale og/eller foranstaltninger truffet af et statsligt organ samt fravær af en statslig tilladelse, der skal indhentes.
 1. TIC Danmark ApS forbeholder sig ret til over for kunden at annullere, ændre, flytte (efter tid og/eller sted) eller suspendere ordrer i tilfælde af force majeure, indtil de omstændigheder, der forårsager force majeure, ikke længere er til stede. Hvis force majeure-situationen varer længere end 6 måneder, er hver af parterne berettiget til at ophæve aftalen, og TIC Danmark ApS refunderer fakturabeløbet, medmindre denne ophævelse finder sted, efter at opgaven er blevet flyttet på kundens anmodning (til tid og/eller sted). I dette tilfælde vil der ikke blive foretaget nogen refusion. I tilfælde af force majeure og/eller ophævelse på baggrund af dette punkt er kunden ikke berettiget til kompensation – heller ikke, hvis TIC Danmark ApS skulle have nogen fordel som følge af force majeure.
 2. TIC Danmark ApS er berettiget til at kræve betaling for det udførte arbejde i forbindelse med opfyldelsen af den pågældende aftale, før den omstændighed, der forhindrer opfyldelsen, er opstået.

Artikel 6 – Aflysning og ændring af in company-kurser

 1. Kundens afbestilling – uanset årsag – af et in company-kursus (eller en del heraf) kan kun ske skriftligt eller pr. mail.
 1. I tilfælde af aflysning af et in company-kursus (eller en del heraf) skal kunden – uanset årsagen til aflysningen – betale TIC Danmark ApS en fjerdedel af den aftalte pris, hvis der mellem datoen for den i stk. 1 nævnte skriftlige meddelelse og den første dag, hvor in company-kurset skulle finde sted i henhold til aftalen, er en periode på mere end 30 dage.
 2. I tilfælde af aflysning af et in company-kursus (eller en del heraf) inden for 30 dage før den første dag, hvor in company-kurset skulle finde sted i henhold til aftalen, skal kunden betale TIC Danmark ApS den pris, der fremgår af aftalen:
  a) Betales fuldt ud i tilfælde af aflysning af et in company-kursus 6 dage eller mindre før den første dag, hvor in company-kurset skulle finde sted i henhold til aftalen;
  b) Betales 50 % i tilfælde af aflysning af et in company-kursus mere end 6 dage før den første dag, hvor in company-kurset skulle finde sted i henhold til aftalen.
 3. Omkostninger, som TIC Danmark ApS skal betale tredjepart i forbindelse med opfyldelsen af en aftale, vil blive opkrævet fuldt ud hos kunden i tilfælde af aflysning – uanset årsag.
 1. Eventuelle ændringer af aftalens datoer og/eller art og/eller omfang skal altid aftales skriftligt med TIC Danmark ApS på forhånd.
 1. Hvis kunden ønsker (delvist) at ændre de datoer, der er fastsat i aftalen (flytning af undervisning til en anden dato), og kunden fremsender en skriftlig anmodning (eller mail) herom til TIC Danmark ApS, skal kunden – uden at dette berører TIC Danmark ApS’ ret til at afvise anmodningen om ændring, hvor bestemmelserne i stk. 1-4 finder anvendelse – for denne ændring betale et gebyr til TIC Danmark ApS på:
  a) 75 % af den aftalte pris, dog maksimalt 7.500 EUR, hvis kunden indgiver sin anmodning til TIC Danmark ApS inden for 6 dage før den første dag, hvor in company-kurset skulle finde sted i henhold til aftalen.
  b) 50 % af den aftalte pris med et maksimum på 5.000 EUR, hvis kunden indsender sin anmodning til TIC Danmark ApS inden for 30 dage før den første dag, hvor in company-kurset skulle finde sted i henhold til aftalen, og senest 6 dage før denne dag.
  c) 25 % af den aftalte pris med et maksimum på 2.500 EUR, hvis kunden indsender sin anmodning til TIC Danmark ApS mere end 30 dage før den første dag, hvor in company-kurset skulle finde sted i henhold til aftalen.
 2. Ved anvendelse af de i stk. 2, 3 og 6 omhandlede perioder beregnes fra dagen efter datoen for den i stk. 1 eller stk. 6 omhandlede skriftlige meddelelse/anmodning.

Artikel 7 – Aflysning og ændring af deltagelse i åbne kurser

 1. Kundens afbestilling – uanset årsag – af et åbent kursus skal ske skriftligt eller pr. mail.
 2. I tilfælde af aflysning af deltagelse i et åbent kursus skal kunden, uanset årsagen til aflysningen:
 1. a) ikke betale den aftalte pris, hvis der er en periode på 30 dage eller mere mellem datoen for den i stk. 1 nævnte skriftlige meddelelse og den første dag, hvor det åbne kursus skulle finde sted i henhold til aftalen;
  b) betale den fulde aftalte pris, hvis der er en periode på mindre end 30 dage mellem datoen for den i stk. 1 nævnte skriftlige meddelelse og den første dag, hvor det åbne kursus skulle finde sted i henhold til aftalen.
 1. Aftalen om deltagelse i et åbent kursus kan ændres af kunden skriftligt (eller pr. mail) med behørig hensyntagen til følgende afsnit. I tilfælde af ændring af aftalen skal kunden:
  a) betale 25 % af den aftalte pris, hvis der er en periode på 14 dage eller mere mellem datoen for den i stk. 3 nævnte skriftlige meddelelse og den første dag, hvor det åbne kursus skulle finde sted i henhold til aftalen;
  b) betale 50 % af den aftalte pris, hvis der er en periode på mindre end 14 dage mellem datoen for den i stk. 3 nævnte skriftlige meddelelse og den første dag, hvor det åbne kursus skulle finde sted i henhold til aftalen.
 2. Ved anvendelse af de i stk. 2 og 3 omhandlede perioder beregnes fra dagen efter datoen for den i stk. 3 omhandlede skriftlige meddelelse.
 3. Hvis kunden af en hvilken som helst årsag ikke møder op den første dag, hvor det åbne kursus skal finde sted i henhold til aftalen, eller hvis kunden ikke deltager regelmæssigt i det åbne kursus, skal kunden stadig betale den fulde aftalte pris.
 4. Hvis kunden er forhindret i at deltage, kan kunden sende en stedfortræder til at deltage i det åbne kursus til den aftalte pris.

Artikel 8 – Annullering af hotelovernatninger

 1. Eventuelle omkostninger, som TIC Danmark ApS må afholde for kundens sene aflysning af hotelarrangementet, vil blive opkrævet hos kunden.
 2. I tilfælde af afbestilling skal kunden:
  a) ikke betale den aftalte pris, hvis afbestilling eller ændring meddeles mindst 4 uger før den aftalte startdato for hotelarrangementet;
  b) betale den fulde aftalte pris, hvis afbestilling eller ændring meddeles mindre end 4 uger før den aftalte startdato for hotelarrangementet.

 

Artikel 9 – Reklamation og klageprocedure

 1. TIC Danmark ApS har en klageprocedure, der gælder for alle tjenester, der leveres til kunderne.
 1. Reklamation skal ske skriftligt til TIC Danmark ApS’ bestyrelse – under risiko for fortabelse af reklamationsretten – senest en uge efter afslutningen af opgaven eller en del heraf. Eventuelle mangler, som ikke med rimelighed kan opdages inden for denne frist, skal skriftligt anmeldes til TIC Danmark ApS senest 10 dage efter, at de er blevet opdaget eller med rimelighed kunne være opdaget – med risiko for fortabelse af reklamationsretten.
 2. Bestyrelsen for TIC Danmark ApS kontakter kunden inden for 2 uger efter modtagelsen af klagen med henblik på en løsning.
 1. Kunden skal samarbejde på enhver måde, der er nødvendig for at undersøge klagen. Hvis kunden ikke samarbejder, eller hvis en undersøgelse på anden vis ikke (længere) er mulig, vil klagen ikke blive behandlet, og kunden vil ikke have nogen krav i denne henseende. Hvis en klage viser sig at være ubegrundet, afholdes omkostningerne til undersøgelse af klagen af kunden. Kunden kan ikke tildeles nogen rettigheder i forbindelse med behandlingen af en klage.
 2. TIC Danmark ApS meddeler skriftligt kunden resultatet af afgørelsen.
 3. En eventuel klage som omhandlet i denne artikel giver under ingen omstændigheder kunden ret til at suspendere sine forpligtelser i henhold til en aftale.

Artikel 10 – Ansvar

 1. TIC Danmark ApS er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser eller for en ulovlig handling over for kunden som følge af aftalen, medmindre kunden påviser, at manglen skyldes forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra TIC Danmark ApS’ side.
 1. TIC Danmark ApS er ikke ansvarlig for erhvervs- og følgeskader og/eller indirekte skader, herunder skader som følge af driftsafbrydelse, tabt fortjeneste og omsætning samt tab. TIC Danmark ApS er heller ikke ansvarlig for skader, der kan tilskrives en handling eller undladelse fra kunden eller en tredjepart, som kunden har engageret.
 2. Med forbehold af ovenstående bestemmelser er TIC Danmark ApS’ ansvar – under overholdelse af lovens bestemmelser, aftalen og disse vilkår og betingelser – i alle tilfælde begrænset til den pris, der er aftalt for opfyldelsen af aftalen, i tilfælde af en løbende aftale om opfyldelse baseret på den aftalte pris for et år eller op til et maksimalt beløb på 450.000 EUR, hvis sidstnævnte beløb er lavere end den aftalte pris.
 3. Kunden er ansvarlig for alle skader, som TIC Danmark ApS (og dennes medarbejdere) måtte lide som følge af mangler i kundens opfyldelse af en aftale eller en ulovlig handling fra kundens side over for TIC Danmark ApS, og kunden friholder TIC Danmark ApS for krav (herunder omkostninger og renter) fra tredjemand, herunder medarbejdere.
 1. Hvis og i det omfang der udføres sport eller lignende aktiviteter med henblik på opfyldelse af aftalen, skal deltagerne selv vurdere, om de er fysisk i stand til at deltage. Deltagelse er på deltagerens eget ansvar.

Artikel 11 – Intellektuel ejendomsret

 1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder – herunder ophavsrettigheder – med hensyn til alle elementer leveret og udarbejdet af TIC Danmark ApS og alle intellektuelle ejendomsrettigheder skabt som følge af leveringen af tjenesterne tilhører og forbliver hos TIC Danmark ApS. Kunden opnår kun de rettigheder, der udtrykkeligt er tildelt denne i en aftale.
 2. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra TIC Danmark ApS har kunden og deltageren ikke ret til at offentliggøre, udnytte eller på nogen måde gengive data fra og/eller dele af og/eller uddrag af de leverede elementer.
 3. Ved enhver overtrædelse af denne artikel 11 skal kunden straks og uden varsel eller retslig indgriben betale TIC Danmark ApS en bøde på 25.000 EUR (skriver: femogtyvetusinde euro) for hver overtrædelse samt 5.000 EUR (skriver: femtusinde euro) for hver dag, overtrædelsen fortsætter (med et maksimum på 100.000 EUR (skriver: hundredetusinde euro)). Bestemmelserne i denne artikel berører ikke TIC Danmark ApS’ andre rettigheder, herunder TIC Danmark ApS’ ret til at kræve fuld erstatning for manglende overholdelse af denne artikel 11.

Artikel 12 – Udløbsfrist

 1. I det omfang disse vilkår og betingelser ikke fastsætter andet, vil kundens krav til rettigheder og andre beføjelser over for TIC Danmark ApS i forbindelse med TIC Danmark ApS’ opfyldelse af aftalen under alle omstændigheder bortfalde efter et år efter det tidspunkt, hvor kunden blev bekendt med eller med rimelighed kunne have fået kendskab til eksistensen af disse rettigheder og beføjelser. Ovennævnte rettigheder og andre beføjelser bortfalder i alle tilfælde 2 år efter den første dag, hvor de pågældende tjenester blev udført.
 2. TIC Danmark ApS er under ingen omstændigheder forpligtet til at betale erstatning for krav, der er rejst mere end 2 år efter den første dag, hvor de pågældende tjenester blev udført.

Artikel 13 – Afsluttende bestemmelser

 1. Alle forpligtelser mellem TIC Danmark ApS og kunden, disse vilkår og betingelser samt aftaler og alle relaterede forpligtelser uden for kontraktforhold er underlagt hollandsk lov – med undtagelse af hollandske internationale privatretlige lovvalgsregler.
 2. Alle tvister, der opstår i forbindelse med aftaler eller tilbud, der er indgået mellem TIC Danmark ApS og kunden, hvor disse vilkår og betingelser finder anvendelse, samt alle deraf følgende eller relaterede forpligtelser uden for kontraktforhold vil blive indbragt for den civile dommer ved distriktsdomstolen i Gelderland, Arnhem, uagtet TIC Danmark ApS’ ret til at henvende sig til en anden domstol, der er kompetent i henhold til loven.

Version 1. januar 2023